شهید ارکان کنانی

نام: ارکان                         نام خانوادگی: کنانی

نام پدر: اصلان                   تحصیلات: ---

محل تولد: عراق                 محل شهادت: ---

تاریخ تولد: 1342                تاریخ شهادت: 1362

ارتباط با ما