نام: ابراهیم                       نام خانوادگی: ملکشاهی

نام پدر:  جمعه                   تحصیلات: ---

محل تولد:                       محل شهادت : عراق

تاریخ تولد: 1333               تاریخ شهادت:  1359

ارتباط با ما