شهید حسین خسروی

نام: حسین                        نام خانوادگی: خسروی

نام پدر: ولی                      تحصیلات: راهنمایی

محل تولد: آبدانان               محل شهادت: شوش

تاریخ تولد: 13/7/1349        تاریخ شهادت: 23/9/1365

ارتباط با ما